מלדכארטה MeldeKarte fur Juden

תעודת עובד. הנפקת תעודות עבודה הייתה בסמכותה של לשכת העבודה שביודנראט. בתעודות עבודה היה רשום שם המקבל, תאריך לידתו, שם העיר וכתובת מקום עבודתו מהות עבודתו והערות כמו זכאותו לנוע מהגטו ובחזרה אליו. כרטיסי העבודה היו חתומים על ידי האחראים הגרמנים. קיומה של תעודה כזו העניקה ביטחון למחזיק בה.

MELDEKARTE כרטיס עבודה ניתן לדויד זוננשיין 1941. אוסף יסמינה גולדשטיין
MELDEKARTE כרטיס עבודה ניתן לדויד זוננשיין 1941. אוסף יסמינה גולדשטיין